Zakres Usług

Kontakt

(+48) 791 444-033

Zakres Świadczonych przez Nas Usług

Zamów usługę przez Internet

Zachęcamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego, który w prosty i szybki sposób pozwali Państwu dokonać wyboru dotyczącego zamawianej usługi. 

Świadczymy pełen zakres usług kominiarskich, takich jak:

 

Zakres badania technicznego- kontroli przewodów kominowych powinien obejmować:
  • badanie drożności przewodów kominowych,
  • badanie prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych w tym: liczbę  i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego, stan techniczny drzwiczek rewizyjnych, stan techniczny łączników, rur zapiecowych, prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej), sprawdzenie czy zapewniony jest dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do poprawnej cyrkulacji powietrza w lokalu, sprawdzenie czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy, gdy są tam paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej,
  • badanie prawidłowości ciągu kominowego,
  • badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym: głowic kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych, poprawności wylotów przewodów,
  • badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego: włazów, drabin, ankrów, itp., ław kominiarskich,
  • badanie szczelności przewodów kominowych,
  • ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Kontrola prawidłowości użytkowania i stanu technicznego instalacji gazowych została określona jako obowiązek podmiotów odpowiedzialnych za obiekt w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.). Wytyczne i zasady takiej kontroli określono w art. 62 ust 1 pkt 1 lit. c: Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrolowanie jakości powietrza pod kątem stężenia CO2 jest kluczową kwestią dla naszego bezpieczeństwa.

Rozpoczęcie zimowego sezonu grzewczego oprócz zwiększonej liczby pożarów, wpływa również znacznie na wzrost ilości zatruć czadem. Zatrucia te wynikają często z nieprawidłowej eksploatacji budynków i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. Nieszczelność instalacji ciepłowniczych, niepełne spalanie produktów opałowych oraz niedostateczna wentylacja pomieszczeń to najczęstsze przyczyny zatruć czadem. Źródłem emisji tlenku węgla mogą być m.in.:
– wszelkiego rodzaju kotły na paliwo stałe (drewno, węgiel, koks, torf, itp.), ciekłe i gazowe (olej opałowy, mazut, gaz ziemny, itp.)
– gazowe podgrzewacze wody, kominki, przenośne piecyki gazowe, piece kaflowe, kuchenki gazowe.

Informacja o aktualnym stanie technicznym przewodów kominowych, dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. Ekspertyza pozwoli określić źródło problemu, a następnie opracować dalsze procedury, umożliwiające jego neutralizację. Nasze ekspertyzy sporządzane są na podstawie badań wykonywanych z użyciem nowoczesnego sprzętu.

Zadaniem kominiarza nie jest tylko czyszczenie kominów, ale i odpowiedzialność za wydawanie opinii kominiarskich. Opinia kominiarska jest ważnym dokumentem, w którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące stanu przewodów. Opinie kominiarską wydaje się przed podłączeniem danego urządzenia grzewczego do przewodu kominowego lub w czasie projektowania miejsca w którym zostanie umieszczone urządzenie. 

Okresowej kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku podlegają przewody kominowe (dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne)

Regularnym kontrolom instalacji i stanu technicznego podlegają zarówno budynki wielorodzinne, jak i domy jednorodzinne.

Wykonując ekspertyzę kominów za pomocą kamery inspekcyjnej, mamy możliwość na bezpośrednią ocenę stanu technicznego kanałów pod względem ich szczelności lub drożności. Powyższy rodzaj ekspertyzy daje także  możliwość oceny przewodu kominowego pod względem wykrycia przeszkód lub zawężeń, zalegających warstw gruzu lub wystających prętów czy szyn. 

Komin należy do tych nielicznych instalacji w domu, które – zanim zacznie się z nich korzystać – muszą być odebrane przez uprawnionego do tego fachowca, czyli kominiarza.

Podczas odbioru kominiarz sprawdzi między innymi drożność oraz szczelność przewodów kominowych, sposób ich prowadzenia i zakończenia, a także dojścia do kominów. Oceni stan powierzchni przewodów, wyposażenie otworów.  W kominach budowlanych z cegły sprawdzi sposób wiązania cegieł, a w systemowych ceramicznych spoiny między elementami. Wskazana jest również kontrola zgodności materiałów użytych do budowy komina z ich dokumentacją, a instalacja komina – z jej projektem. Wymagane jest również sprawdzenie atestów oraz aprobat technicznych. 

Inwentaryzacja przewodów kominowych to sprawdzenie wszystkich przewodów kominowych, kratek wentylacyjnych, wlotów urządzeń grzewczych oraz otworów rewizyjnych i wyczystnych. W trakcie inwentaryzacji sprawdzane są:

 • drożność przewodów kominowych
 • ilość i rodzaj urządzeń, które podłączone są do przewodów kominowych
 • nieprawidłowe podłączenia urządzeń grzewczych i wentylacyjnych

Ponadto inwentaryzacja pozwala na stworzenie aktualnego rzutu poziomego lub pionowego usytuowania przewodów kominowych wraz z ich podłączeniami 

 • Wskazanie miejsc podłączeń, przełączeń lub wyłączeń urządzeń, których brak, albo są podpięte niezgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi
 • Sporządzenie szkicu z rozmieszczeniem przewodów kominowych i szczegółowym opisem wszystkich istniejących podłączeń
 • Wskazanie uszkodzeń i usterek urządzeń kominowych, które występują w inwentaryzowanym budynku

Wkłady kominowe w zależności od typu, przeznaczone są do odprowadzania spalin z urządzeń gazowych lub kotłów opalanych paliwami. Montaż wkładów kominowych jest niezbędny dla każdego murowanego komina.

Montaż siatek i kratek osłonowych w kominach jest niezbędny w celu zabezpieczenia kominów przed ptakami i insektami.

Zalegający na dachu śnieg zawsze jest źródłem zagrożenia. Systematyczne usuwanie śniegu z dachu jest koniecznością w naszej strafie klimatycznej. Nawet najbardziej stabilna konstrukcja może pod jego naporem zapaść się. Odśnieżanie dachów jest usługą zamawianą przede wszystkim ze względu na rodzaj lokalizacji oraz względy bezpieczeństwa. Stanowi to Prawo Budowlane nakładając obowiązki dla zarządców i właścicieli obiektów.

Dach to strategiczny element konstrukcyjny budynku, wymaga właściwych zabiegów konserwacyjnych i remontowych. Rynny mają ogromny wpływ na stan techniczny budynków, i choćby z tego względu należy zadbać o to, aby były drożne i szczelne jednocześnie. Czyszczenie rynien warto wykonywać częściej niż tylko raz w roku. Regularne czyszczenie rynien wyeliminuje ryzyko utraty drożności, a także ułatwi i przyspieszy prace konserwacyjne.

DOŚWIADCZENIE

PASJA

ROZWÓJ

Wykwalifikowana kadra, doświadczeni pracownicy, posiadający stosowne uprawnienia są gwarancją, że wszystkie prace zostaną przeprowadzone sprawnie, profesjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Kluczowy jest dla nas Klient, jego satysfakcja i zaufanie do naszej firmy. Nasza wiedza pozwala nam na oferowaniu usług, które są odpowiednie dla indywidualnych potrzeb każdego klietna. Dbamy o wysoką jakość świadczonych przez nas usług.